Ośrodek Hyrny » Klauzula RODO
icon
logo Rezerwuj

Klauzula RODO

 

Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych reprezentantów stron umów zawieranych z Doms sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doms Sp. z .o.o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Doms Sp. z o.o.: tel. +48 799 186 893, adres e-mail: rodo@doms.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
 5. Kategoria odnośnych danych: imię i nazwisko, nazwa instytucji, pełniona funkcja, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Administrator oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, a także organy posiadające prawne podstawy, umożliwiające dostęp do Państwa danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu zakończenia umowy lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowane.

 

 


 

Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, współpracowników i podwykonawców stron umów zawieranych z Doms sp. z o.o.

 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doms Sp. z .o.o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Doms Sp. z o.o.: tel. +48 799 186 893, adres e-mail: rodo@doms.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
 5. Kategoria odnośnych danych: imię i nazwisko, nazwa instytucji, pełniona funkcja, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę, w związku ze wskazaniem przez podmiot, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, co dotyczy w szczególności pracowników, współpracowników i podwykonawców podmiotu przekazującego dane.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Administrator oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, a także organy posiadające prawne podstawy, umożliwiające dostęp do Państwa danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu zakończenia umowy lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowane.

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

  © Ośrodek Hyrny 2024

  Created by:jointsystem