Ośrodek Hyrny » Ogólne warunki korzystania z usług
icon
logo Rezerwuj

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG DOMS SP. Z O.O.

(tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2024 r.)

 

§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z usług spółki DOMS sp. z o.o. (dalej jako: „OWK”) mają
zastosowanie do usług turystycznych i hotelarskich świadczonych (również w ramach turnusów
rehabilitacyjnych) przez DOMS sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000738068,
NIP: 7361728169, o kapitale zakładowym: 5.000.000,00 PLN (dalej jako: „Spółka”).
2. Niniejsze OWK wydane w oparciu o art. 384 §1 kodeksu cywilnego, oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2023 poz. 1944), a także ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 2211), określają prawa i obowiązki
Spółki oraz osoby, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług hotelarskich, umowę
o świadczenie innych usług turystycznych albo umowę o udział w imprezie turystycznej na swoją rzecz
lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak
i osoby, na rzecz których umowa została zawarta, a także osoby, której przekazano prawo do korzystania
z usług objętych uprzednio zawartą umową, w tym uczestników turnusów rehabilitacyjnych (dalej jako:
„Uczestnik” lub „Gość”).
3. OWK stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług hotelarskich, Umowy o świadczenie innych
usług turystycznych oraz Umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej pomiędzy Spółką
a Uczestnikiem, a także znajdują zastosowanie do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez
Spółkę i/lub odbywających się w jej obiektach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (dalej także „Umowa”), przy czym jeśli w OWK
określono, że mają one zastosowanie tylko do niektórych z ww. umów, do pozostałych umów, w tym
zakresie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. Uczestnik zawierając Umowę
potwierdza odrębnym oświadczeniem, iż otrzymał OWK, zapoznał się z ich treścią i akceptuje OWK.
4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami OWK, pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.
5. Ilekroć w OWK jest mowa o:
1) usłudze turystycznej – należy przez to rozumieć:
a) przewóz pasażerów,
b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem
przewozu pasażerów,
c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
d) inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych
w lit. a-c.
2) imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów
usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
3) umowie o udział w imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą imprezy
turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych
umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy
turystycznej;
4) usługach hotelarskich – należy przez to rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie
domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
5) sile wyższej – rozumie się przez to okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie dało się
uniknąć, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, i które były niemożliwe do
przewidzenia przed dokonaniem rezerwacji. Za przypadek siły wyższej może być uznane
w szczególności: działanie sił przyrody (np. powodzie, pożary, epidemie, huragany), zamieszki, strajki
generalne, działania zbrojne, działania władzy państwowej (np. zakaz prowadzenia działalności),
6) obiekcie – należy przez to rozumieć budynek, w którym świadczone są przez Spółkę usługi
hotelarskie.

 

§2
Spółka jest Przedsiębiorcą Turystycznym wpisanym w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod
numerem rejestrowym Z/74/2018.

 

§3
(dotyczy Umowy o udział w imprezie turystycznej)
1. Spółka posiada zabezpieczenie finansowe (gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową, umowę
ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub umowę o turystyczny rachunek powierniczy) w zakresie pokrycia
kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu Uczestnika do kraju, w wypadku gdy
Spółka wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych
tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.
2. Podmiotem upoważnionym do wydania dyspozycji wypłat z posiadanego zabezpieczenia jest Marszałek
Województwa Małopolskiego lub upoważniona przez niego jednostka.

 

 

§4
1. Umowa może być zawarta:
a) bezpośrednio ze Spółką, w tym z wykorzystaniem stron: hyrny.pl, www.willasienkiewiczowka.pl,
www.willahyrny.pl, www.doms.com.pl, www.savoy.com.pl, www.osrodekziemowit.pl.
b) za pośrednictwem biura sprzedaży w fizycznej obecności obu Stron,
c) telefonicznie za pośrednictwem biura sprzedaży Spółki.
2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą:
a) dokonania zapłaty należności za usługę i odebrania przez Uczestnika skierowania lub wpłacenia zadatku i
odebrania wygenerowanej z systemu „Informacji dla klienta” w Biurach Sprzedaży Spółki albo
b) zaksięgowania na rachunku bankowych Spółki zapłaty elektronicznej za pośrednictwem centrum
autoryzacyjno-rozliczeniowego PayU uiszczonej przez lub na rzecz Uczestnika.
3. Osoba zawierająca Umowę oświadcza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa osób w imieniu
których umowę zawiera i ma możliwość dokonywania zmian w Umowie.
4. Umowa zobowiązuje Spółkę do realizowania wykupionych i określonych Umową usług (dalej jako:
„Usługi”).
5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika woli związania się Umową Spółka ma obowiązek uzyskać
wyraźną zgodę Uczestnika na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie
za główne obowiązki umowne Spółki.
6. Uczestnik zawierając Umowę akceptuje przedstawione mu warunki dotyczące miejsca, terminu,
standardu i ceny Usługi.
7. Przed zawarciem Umowy udziela się Uczestnikowi:
a) standardowych informacji o Usługach,
b) w przypadku Umowy o udział w imprezie turystycznej również informacji określonych w art. 40 ust.
1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej jako: „Ustawa”)
(dalej jako: „Informacje o Usługach”).
8. Przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej Spółka może zmienić informacje przekazane
podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny
o każdej zmianie informacji.
9. W przypadku zawierania Umowy o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem stron odpowiednio:
hyrny.pl, www.willasienkiewiczowka.pl, www.willahyrny.pl, www.doms.com.pl, www.savoy.com.pl,
www.osrodekziemowit.pl Uczestnik potwierdza, że przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały
wymagane Ustawą Informacje o Usługach.
10. W przypadku zawierania Umowy o udział w imprezie turystycznej w biurze sprzedaży Spółki w
jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Uczestnikowi Informacji o Usługach następuje na
trwałym nośniku.
11. W przypadku zawierania Umowy o udział w imprezie turystycznej przez telefon Uczestnikowi udziela się
Informacji o Usługach, a także potwierdza się treść proponowanej Umowy utrwalonej na papierze.
Oświadczenie Uczestnika o zawarciu Umowy o udział w imprezie turystycznej jest skuteczne, jeżeli zostało
utrwalone na trwałym nośnik po otrzymaniu potwierdzenia od biura sprzedaży.
12. Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Uczestnikowi
przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej Informacje o Usługach, a także pełną treść
uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.
13. W chwili zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia
się Uczestnikowi na trwałym nośniku kopię Umowy o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej
zawarcia. Uczestnik jest uprawniony do żądania kopii Umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci
papierowej jeżeli została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 

§5
1. Cena Usług wyrażona jest w walucie polskiej (PLN), brutto i obejmuje łącznie pakiet Usług przypisany
w danej ofercie (dalej jako: „Cena”).
2. Cena Usługi nie obejmuje kosztów opłaty miejscowej, klimatycznej lub uzdrowiskowej.
3. Cena Usług zawiera jedynie Usługi wyraźnie w niej wymienione.
4. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej, zawierający Umowę przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty wynikającej z Umowy.
5. Zaliczka rezerwacyjna na poczet wykonania Umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości 50%
Ceny lub zadatek w przypadku usług hotelarskich w wysokości 30% Ceny powinny zostać wpłacone na
rachunek bankowy Spółki w terminie 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług, nie później jednak
niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
6. Uczestnik lub osoba, która zawiera Umowę na rzecz osoby trzeciej jest zobowiązana zapłacić Cenę
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba, że co innego wynika z postanowień
Umowy Uczestnikiem lub osobą trzecią w formie pisemnej.
7. W przypadku niedokonania wpłat w terminach i na zasadach określonych w ust. 5 i 6 Spółka jest
zobowiązana do świadczenia usług na rzecz Uczestnika jedynie w opłaconym zakresie, a Uczestnikowi nie
przysługują wobec Spółki roszczenia o wykonanie nieopłaconych Usług.
8. W przypadku wykupienia Usług bez wcześniejszej rezerwacji (po upływie terminów określonych w ust. 5
i 6), Uczestnik jest zobowiązany zapłacić pełną Cenę Usługi w chwili jej zakupu, nie później niż przed
rozpoczęciem świadczenia Usług.
9. Gościom świadczy się nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem,
b) budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie,
c) udostępnianie żelazka,
d) przechowanie bagażu Gościa po wymeldowaniu w wyznaczonym w Obiekcie pomieszczeniu, za
wyjątkiem rzeczy wartościowych (za pozostawiony bagaż Spółka nie ponosi odpowiedzialności),
e) korzystanie z basenu (w przypadku obiektów posiadających basen), przy uwzględnieniu Regulaminu
Korzystania z Basenu, stanowiącego załącznik nr 2 do OWK oraz Regulaminu Korzystania ze Spa,
Sauny, Jacuzzi, Usług Odnowy Biologicznej, Zabiegów Rehabilitacyjnych i Innych Zabiegów,
stanowiącego załącznik nr 3 do OWK,
f) zamawianie taksówki.

 

§6
1. Uczestnik ma obowiązek stosować się do OWK wraz z załącznikami i zasad obowiązujących dla
zorganizowanych imprez dodatkowych, o ile takie obowiązują.
2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień procedur obowiązujących w obiekcie, w którym
realizowana jest Usługa, w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego.
3. Uczestnik powinien w okresie wykonywania Umowy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub przez osoby pozostające
pod jego opieką. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody w sposób uzgodniony z osobą
uprawnioną do reprezentacji Spółki. Dzieci poniżej 10. roku życia powinny znajdować się na terenie
Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania małoletnich dzieci.
5. W przypadku naruszenia postanowień OWK, Spółka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie,
która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do: niezwłocznego zastosowania się do poleceń
pracowników Spółki, uregulowania należności za dotychczasowe dodatkowe usługi, zapłaty za
ewentualne zniszczenia oraz opuszczenia Obiektu.
6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używaniu w pokojach grzałek, własnych żelazek
elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoi.
7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor,
zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna i drzwi balkonowe oraz zamknąć drzwi na klucz.
8. Gość ponosi każdorazowo odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku
niedochowania obowiązków wskazanych w ust. 6.
9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien pozostawić klucz w recepcji. Za zgubienie klucza stosuje
się opłatę dodatkową w wysokości 250,00 zł.
10. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów
łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, z wyłączeniem uprawnionych funkcjonariuszy służb
mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
13. Na terenie Obiektów wprowadza się całodobowy monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer
przemysłowych, obejmujący obszar ogólnodostępny (dalej „Monitoring”). Nagrania z Monitoringu nie są
udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych organów.
14. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz poruszania się w butach narciarskich i snowboardowych. Sprzęt
sportowy (narty, deski snowboardowe, rowery itp.) Gość zobowiązany jest przechowywać w
pomieszczeniu do tego przeznaczonym, jeżeli takie w Obiekcie jest wyznaczone lub jeżeli takiego
pomieszczenia nie ma -poza Obiektem.
15. Przedmioty pozostawione w pokoju przez opuszczającego Obiekt Gościa, na wniosek Gościa będą
odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania
pozostawionych rzeczy, Spółka przechowa pozostawione przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie
tego okresu przedmioty mogą zostać zutylizowane.

 

§7
(dotyczy Umowy o udział w imprezie turystycznej)
1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej i nieznacznej zmiany warunków Umowy o udział
w imprezie turystycznej, o czym poinformuje Uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na
trwałym nośniku.
2. Jeżeli Spółka przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
a) jest zmuszona zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1
Ustawy,
b) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Uczestnik powiadomił Spółkę i na które strony Umowy
wyraziły zgodę,
c) proponuje podwyższenie Ceny przekraczające 8% całkowitej Ceny Usługi,
niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika na trwałym nośniku. Spółka może jednocześnie zaoferować
Uczestnikowi zastępczą Usługę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Spółka w sposób jasny, zrozumiały i widoczny
informuje Uczestnika o:
a) zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na Cenę;
b) terminie 5 dni, w którym Uczestnik poinformuje Spółkę o swojej decyzji;
c) odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie;
d) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
4. Uczestnik w terminie wyznaczonym przez Spółkę informuje, że:
a. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
b. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie, albo
c. odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
5. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów
Usług, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia Ceny.
6. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 3 lit. c) lub ust. 4 lit. b) Spółka nie później niż
w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego
imieniu. Uczestnik jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.

§8
(dotyczy Umowy o udział w imprezie turystycznej)
1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem wykonywania Usług. W razie
odstąpienia od Umowy Uczestnik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Spółki opłaty pobierane przez Spółkę
zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy.
2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemnej złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi objętej
Umową w miejscu zawarcia Umowy.
3. W przypadku zawarcia Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość odstąpienie od
Umowy następuje przez wysłanie odwołania rezerwacji drogą pocztową na adres siedziby Spółki lub
pocztą elektroniczną na adres: rezerwacja@doms.com.pl
4. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem za zapłatą odpowiedniej i
uzasadnionej opłaty za odstąpienie od Umowy, w terminie:
a) do 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług w kwocie 25% Ceny;
b) do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług w kwocie 50% Ceny (dalej jako: „Opłata za
odstąpienie”).
5. Opłata za odstąpienie podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika. Jeżeli opłata za
odstąpienie określona w ust. 4 nie pokrywa kosztów poniesionych przez Spółkę, Uczestnik jest
zobowiązany do uiszczenia pozostałych kosztów, niezwłocznie po doręczeniu wezwania wystosowanego
przez Spółkę, zawierającego uzasadnienie naliczenia opłaty za odstąpienie.
6. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia Opłaty za
odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w
miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy
turystycznej lub przewóz uczestników do miejsca docelowego (siła wyższa). Uczestnik może żądać
wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub
zadośćuczynienia w tym zakresie.
7. W razie odstąpienia przez Uczestnika od Umowy zgodnie z ust. 6, Organizator może zaproponować mu,
zamiast zwrotu dokonanych wpłat, voucher na realizację Usług, ważny przez okres jednego roku od dnia,
w którym miał nastąpić początek świadczenia Usług. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota
wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej Umowy przez Uczestnika.
8. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów,
chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o
wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.
9. Organizator może rozwiązać Umowę, jeżeli nie może jej zrealizować z powodu nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności (siła wyższa) i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie
przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
10. W razie rozwiązania przez Organizatora Umowy zgodnie z ust. 9, Organizator może zaproponować
Uczestnikowi, zamiast zwrotu dokonanych wpłat, voucher na realizację Usług, ważny przez okres jednego
roku od dnia, w którym miał nastąpić początek świadczenia Usług. Wartość vouchera nie może być niższa
niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej Umowy przez Uczestnika.

 

§9
1. Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.W czasie obowiązywania stanu epidemii albo
stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podczas meldunku w recepcji
Uczestnik winien podpisać oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia, o ile takie jest wymagane.
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze
zdjęciem oraz wypełnienie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu, w sposób
umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma możliwość odmówić zameldowania i przyjęcia do
obiektu. Wpłacona zaliczka ,zadatek nie podlega zwrotowi
3. Pobyt w obiekcie obejmuje nocleg. Usługi żywnościowe w pozostałym zakresie świadczone są za
dodatkową opłatą, zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z Uczestnikiem. Posiłki realizowane są
w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane do stolika. Godziny poszczególnych posiłków są dostępne
w recepcji i restauracji Obiektu. Osoby niezameldowane w Obiekcie mają możliwości wykupienia posiłków
w recepcji Obiektu (w takim przypadku konieczne jest okazanie dowodu wpłaty w restauracji Obiektu).
Pobyt w Obiekcie może obejmować wyżywienie w postaci specjalnej diety, o ile Spółka oferuje taką możliwość w danym Obiekcie i Strony dokonają indywidulanych uzgodnień w tym zakresie, przy czym z
tytułu diety specjalnej Uczestnik jest zobowiązany dokonać dodatkowej opłaty w kwocie ustalanej
indywidualnie, przy uwzględnieniu rodzaju diety.
4. Przedłużenie doby jest możliwe po wcześniejszym, przynajmniej 24-godzinnym zgłoszeniu i zapłaceniu
Ceny w miarę dostępnych miejsc.
5. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim niezameldowanym w Obiekcie. Pracownik może
odmówić wydania klucza do pokoju osobie niezameldowanej.
6. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 11.00 do godziny
22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji. Możliwość przebywania w Obiekcie osób
niezameldowanych może zostać wyłączona w okresie obowiązywania stanu epidemii oraz stanu
zagrożenia epidemicznego.
7. Spółka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył OWK wraz z
załącznikami, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu spółki DOMS lub mieniu Gości,
szkody na osobie Gościa, pracowników spółki DOMS lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Obiekcie w trakcie jego trwania, opłata za pobyt nie jest
zwracana.
9. W Obiektach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano (z wyłączeniem imprez
okolicznościowych organizowanych jako usługa świadczona przez Spółkę). Spółka może odmówić
dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę (wykwaterować Gościa w związku z
naruszeniem zasad dotyczących ciszy nocnej).
10. Obecność zwierząt może być dopuszczalna na zasadach ustalonych w Regulaminie pobytu zwierząt
w obiektach Spółki, stanowiącym załącznik nr 1 do OWK.
11. W obiektach i ich bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych
i papierosów elektronicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (zakaz dotyczy również
balkonów). Za naruszenie zakazu Uczestnik zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł, a w przypadku
interwencji straży pożarnej – kosztami interwencji.
12. Korzystając z danych usług dodatkowych Gość zobowiązany jest do przestrzegania następujących
regulaminów:
a) Regulamin pobytu zwierząt w obiektach Doms Sp. z o.o. – Załącznik nr 1 do OWK;
b) Regulamin korzystania z basenu, – Załącznik nr 2 do OWK;
c) Regulamin korzystania ze spa, sauny, jacuzzi, usług odnowy biologicznej, zabiegów rehabilitacyjnych
i innych zabiegów – Załącznik nr 3 do OWK;
d) Regulamin zewnętrznego i wewnętrznego placu zabaw oraz strefy gier – Załącznik nr 4 do OWK;
e) Regulamin wypożyczalni rowerów – Załącznik nr 5 do OWK;
f) Regulamin korzystania z tarasu widokowego w OKW Ziemowit – Załącznik nr 6 do OWK;
g) Regulamin prywatnego parkingu niestrzeżonego udostępnionego Gościom hotelowym
zakwaterowanym w Ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Ziemowit oraz innym parkującym
i użytkownikom pozostawiającym pojazd na jego terenie – Załącznik nr 9 do OWK.

 

§10
1. W przypadku zawarcia przez Uczestnika Umowy o świadczenie usług hotelarskich lub Umowy
o świadczenie innych usług turystycznych, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku stanowiącego
30% ceny usługi.
2. Zadatek, o którym mowa w ust.1 powyżej ma znaczenie nadane mu przez art. 394 Kodeksu Cywilnego
z tym jednak zastrzeżeniem, że Uczestnikowi nie będącemu konsumentem, w przypadku niewykonania
Umowy przez Spółkę, przysługuje żądanie zwrotu jednokrotności zadatku.
3. Jeżeli przepisy Ustawy lub inne przepisy powszechnie obowiązujące albo postanowienia Umowy, bądź też
OWK nie stanowią inaczej, każda ze stron ponosi względem drugiej strony odpowiedzialność
odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za wszelkie szkody wyrządzone drugiej stronie lub osobom
trzecim, które powstały przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym także szkody spowodowane przez
osoby działające pod kierownictwem strony (odpowiedzialność deliktowa).
4. Spółka nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy nie stanowiących rzeczy wniesionych
w rozumieniu art. 846 § 2 Kodeksu cywilnego. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych Spółka
odpowiada na zasadach określonych w art. 846 § 1 Kodeksu cywilnego.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności wykonania Usług na skutek siły wyższej.
W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, które mogą być poniesione przez Uczestników na skutek stosowania Procedur, w
granicach określonych przepisami prawa i wytycznymi organów administracji publicznej.

 

§11
1. Jeżeli Uczestnik stwierdzi, że Spółka nie wywiązała się prawidłowo z Umowy lub nie zrealizowała jednej
z Usług, ma prawo do reklamacji. Uczestnik powinien o niej niezwłocznie poinformować pracownika
Spółki w miejscu pobytu lub świadczenia Usług, co umożliwi natychmiastowe usunięcie wady. Jeżeli
reklamacja nie zostanie uwzględniona na miejscu, Uczestnik może zgłosić wadę u osoby upoważnionej do
działania w imieniu Spółki.
2. Skargi i reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia złożenia skargi.

 

§12
1. Spółka informuje, że – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – jest administratorem danych osobowych
Uczestników, który jest dostępny pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub poprzez
wiadomość e-mail pod adresem: rodo@doms.com.pl.
2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub drogą e-
mailową pod adresem: rodo@doms.com.pl.
3. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie
korzystania z Usług Spółki są:
a) 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną
(np. umowy świadczenia Usług);
b) 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c) 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie
marketingu i promocji produktów oferowanych przez Spółkę (np. prowadzenie marketingu
bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń),
d) 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Uczestnik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (tj. w celach marketingowych,
innych niż marketing bezpośredni, w szczególności w celu organizowania konkursów i promocji
w mediach społecznościowych).
4. Dane Uczestników są przez Spółkę przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
a) sprzedaży usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) dokonania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) odwołania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) wykonania bezpłatnej usługi komunikacji w zakresie obsługi klienta, jeżeli wyrazisz dobrowolną
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
g) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
i) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
j) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
l) marketingowych, innych niż marketing bezpośredni, w szczególności w celu organizowania
konkursów i promocji w mediach społecznościowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
6. W swojej działalności Spółka korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się
z koniecznością przekazania danych osobowych Uczestników. W związku z powyższym, w razie potrzeby,
przekazujemy dane osobowe Uczestników następującym odbiorcom: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.
7. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
8. Spółka jako Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz
naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
9. Spółka w związku z prowadzonymi turnusami rehabilitacyjnymi przetwarza dane szczególnej kategorii
w zakresie zdrowia. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby
fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
10. Poniżej wskazujemy w jakim celu przetwarzamy dane osobowe szczególnej kategorii Uczestnika usług
rehabilitacyjnych oraz na jakiej podstawie prawnej:
a) w celu realizacji umowy świadczenia usług rehabilitacyjnych, tj. w celu świadczenia usług
medycznych – w oparciu o umowę jako podstawę prawną (art. 6 art. ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
c) w celu realizacji praw Uczestnika jako pacjenta, w tym w szczególności prawa do upoważnienia
osoby trzeciej do odbioru dokumentacji medycznej oraz / lub do uzyskiwania informacji o stanie
zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, obsługi pacjenta, dochodzenia praw i obrony –
o obowiązek prawny ciążący na Spółce (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 art. ust. 1 lit. c RODO w związku
z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania).
11. Dane osobowe Uczestników będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów,
o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia świadczenia usług, zakończenia realizacji zamówienia, a po
tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane szczególnej kategorii
Uczestnika usług rehabilitacyjnych przetwarzane będą przez czas wykonania umowy na świadczenie usług
rehabilitacji, a dane osobowe wskazane w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20
lat.
12. Uczestnik posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Uczestnika;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 i 17, Uczestnikowi nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
14. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody ma on prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
15. Z praw wskazanych w ust.12, 16 i 17 można skorzystać w szczególności poprzez:
a) kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@doms.com.pl
b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500
Zakopane.
16. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora
(np. w celach marketingowych) Uczestnikom przysługuje również prawo do: usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
17. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora
(np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Uczestnik
wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść
bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych gdy: (1)
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Uczestnik lub
(2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Uczestnik może wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail odpowiednio: recepcja@doms.pl
rezerwacja.jarnoltowek@doms.com.pl spala@doms.com.pl
18. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw Uczestnika, określonych w niniejszym paragrafie,
Uczestnik może uzyskać kontaktując się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób
określony w ust. 2.
19. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
20. Spółka może, za zgodą Uczestników, uzyskiwaną przy zameldowaniu, wykorzystywać ich wizerunek oraz
przetwarzać ich dane osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu organizowania
konkursów i promocji w mediach społecznościowych.

 

§13
1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w OWK stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
2. Spory powstałe z realizacji Umowy rozstrzygane są przez właściwe sądy powszechne.
3. Załącznik nr 7 do OWK, mający zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej, stanowi
standardowy formularz turystyczny.
4. Załącznik nr 8 do OWK, mający zastosowanie do umów o udział w imprezie turystycznej, stanowi
dokument potwierdzający aktualne zabezpieczenie finansowe.
„Niniejsze OWK wydane zostało w oparciu o art. 384 §1 kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.
1610 ze zm.), oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1944), a także ustawę z dnia 24 listopada 2017 r.
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 2211), przy
czym wszystkie podejmowane działania wynikające z przepisów niniejszego OWK są zgodne z Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 (tzw. dyrektywa Omnibus), określają prawa i obowiązki Spółki oraz
osoby, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług hotelarskich, umowę o świadczenie innych
usług turystycznych albo umowę o udział w imprezie turystycznej na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a
zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoby, na rzecz których umowa
została zawarta, a także osoby, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową
(dalej jako: „Uczestnik” lub „Gość”)

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!    Nasze social media


    instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

    © Ośrodek Hyrny 2024

    Created by:jointsystem