Ośrodek Hyrny » Regulamin konkursu Facebook „Tatrzańska Przygoda”
icon
logo Rezerwuj

REGULAMIN KONKURSU „TATRZAŃSKA PRZYGODA” Z DNIA 16.05.2024 2024 R.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Tatrzańska przygoda”.
 3. Organizatorem konkursu jest DOMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, marsz. J. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, NIP: 736 172 81 69, KRS: 0000738068; BDO 000603672 (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie na stronie: https://www.facebook.com/HyrnyZakopane na platformie Facebook, z tym zastrzeżeniem, iż konkurs nie jest w jakikolwiek sposób stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
 5. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., a Organizator nie rości sobie do niego żadnych praw.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują upoważnieni pracownicy Organizatora.

 

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – dzieci w wieku od rozpoczęcia 4 do ukończenia 14 roku życia (dalej: „Uczestnik”), przy czym pod uwagę brany jest dzień urodzin Uczestnika w dniu, w którym upływa termin nadsyłania . Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku dziecka przed rozstrzygnięciem konkursu.
 2. Możliwe jest wykonywanie pracy konkursowej w grupie, przy czym każdy z Uczestników musi spełniać przesłanki z ust. 1. Przepisy poniższego Regulaminu stosuje się odpowiednio. Przy czym grupę traktuje się jako jednego Uczestnika.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa Uczestnika do niniejszego Konkursu dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny będący użytkownikiem i posiadającym aktywne konto w serwisie Facebook.com (dalej: „Zgłaszający”).
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika, jak i Zgłaszającego (działającego w imieniu własnym oraz Uczestnika), postanowień niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie https://hyrny.pl/regulamin_tatrzanska_przygoda
 5. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4 – poprzez zgłoszenie do Konkursu – oświadczają, że:
  a) są osobami fizycznymi,
  b) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępują do Konkursu;
  c) wyrażają zgodę i akceptują warunki Regulaminu, w tym zapoznały się z treścią dotyczącą procedury przyznania oraz odbioru nagrody i ją w pełni akceptują;
  d) zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Facebook w przypadku Zgłaszającego;
  e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie w sposób przewidziany w § 8 ust. 6;
  f) akceptują, iż zgłoszenie do Konkursu automatycznie powoduje zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§3. SPOSÓB I TERMINY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post“ lub „ogłoszenie”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora, pod adresem wskazanym w § 1 ust 4 Regulaminu.
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych trwa od publikacji ogłoszenia do godz. 15.00 w dniu 27.05.2024 r.
 3. Przystąpienie do Konkursu z uchybieniem terminów określonych w ust. 2 powoduje uznanie zgłoszenia za niebyłe, co oznacza, że nadesłane po tym czasie prace nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Zakończenie Konkursu oraz zasady i termin ogłoszenia wyników określa § 5 Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny

§4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz poprawne zastosowanie niniejszych zasad uczestnictwa.
 2. Praca konkursowa pod nazwą „Tatrzańska przygoda” powinna dotyczyć / wskazywać na dowolną historię / emocję związaną z tytułem.
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną lub techniczną w maksymalnym formacie A3, i/lub nie przekraczać gabarytu 42 x 42 x 42 cm.
 4. Zgłaszający zamieszcza zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w formie komentarza pod ogłoszeniem konkursowym na portalu Facebook, a ponadto winien zaobserwować/polubić fanpage Ośrodka Hyrny oraz udostępnić post konkursowy na swojej tablicy na portalu Facebook.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy przez Uczestnika Konkursu, z ewentualnym krótkim opisem przedstawianej przygody, max 360 znaków.
 6. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu, Zgłaszający zobligowany jest do przesłania min. jednego zdjęcia dokumentującego proces powstawania pracy na adres mailowy: konkurs@doms.com.pl. Zdjęcie potwierdzające wykonanie pracy przez Uczestnika nie powinno zawierać twarzy dziecka / dzieci
 7. Wiadomość mailowa, o której mowa w ust. 6, powinna zawierać również wskazanie imienia i nazwiska lub nicku użytkownika, którym posługuje się Zgłaszający na portalu Facebook. W miarę możliwości, nadawca wiadomości powinien zamieścić link bezpośrednio przekierowujący do komentarza będącego zgłoszeniem do Konkursu.

 

§5. ZASADY OGŁASZANIA WYNIKÓW I ODBIORU NAGRÓD W KONKURSIE

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Jury składające się z upoważnionych pracowników Organizatora poprzez zliczenie głosów, tj. reakcji „Lubię to” pod komentarzem będącym zgłoszeniem do Konkursu. Termin głosowania poprzez zamieszczanie reakcji pod pracą upływa 31 maja 2024 o godzinie 15.00.
 2. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymali odpowiednio najwięcej reakcji „Lubię to” pod pracą.
 3. W sytuacji ewentualnego remisu, głos decydujący będzie należał do komisji składającej się z upoważnionych pracowników Organizatora, która weźmie pod uwagę dodatkowo:
  a) opis w komentarzu,
  b) wiek uczestnika,
  c) czas zgłoszenia (chronologia),
  d) subiektywną ocenę pracy.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 03.06.2024 r. o godz. 10.00 poprzez post ogłoszeniowy umieszczony na stronie Organizatora na platformie Facebook. W przypadku uwzględnienia reklamacji / zgłoszenia naruszenia skład zwycięzców Konkursu może ulec zmianie.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem platformy Facebook na konto Zgłaszającego w dniu ogłoszenia wyników.
 6. Warunkiem odebrania przez zwycięzcę nagrody jest przesłanie do nadawcy wiadomości w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości o wygranej, wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
  d) adres mailowy
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody. W takim przypadku, nagroda przysługuje kolejnej osobie z największą ilością reakcji „Lubię to”.
 8. Przyznane w Konkursie nagrody będą możliwe do realizacji w terminie od dnia otrzymania (przypadającego po dniu rozpatrzenia reklamacji / zgłoszeń naruszeń) do dnia 22.12.2024 r.
 9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§6. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §5.
 2. Nagrodą w Konkursie jest pobyt z wyżywieniem w postaci śniadań oraz obiadokolacji w dla rodziny (tj. max. 2 dorosłych + 3 dzieci do 17 lat) w Ośrodku Hyrny, ul. marsz. J. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane.
 3. Nagroda, o której mowa w ust. 2 przybiera następujące formy:
  1. I miejsce – 3- dniowy pobyt
  2. II miejsce – 2-dniowy pobyt
  3. III miejsce – 1-dniowy pobyt
 4. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook.
 5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W takim przypadku, nagroda przysługuje kolejnej osobie, która spełnia przesłanki określone w §5. Przepisy §5 stosuje się odpowiednio.
 6. Nagroda zostanie udostępniona w postaci vouchera umożliwiającego rezerwację w Ośrodku Hyrny. W ciągu 3 dni roboczych od dnia udostępnienia informacji. o których mowa w ust. 5 § 5 niniejszego Regulaminu, Organizator na swój koszt wyśle fizyczny voucher na adres podany przez użytkownika.
 7. Nagroda może być zrealizowana wyłącznie w Ośrodku Hyrny, w terminie do dnia 22.12.2024 r.
 8. Zrealizowanie nagrody wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu w Ośrodku Hyrny. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: +48 18 201 55 75 lub na adres e-mail: rezerwacja@doms.com.pl

 

§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników i Zgłaszających, w tym również za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności, jeśli osoba nie podała prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Zgłaszających w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników i Zgłaszających, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności, jeżeli:
  1. zamieszczono treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podjęto działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
   z zasadami Facebooka w szczególności kiedy użyto konta osoby nieletniej podszywającej się pod pełnoletnią.;
  3. podjęto działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerowano w mechanizm działania Konkursu;
  5. stworzono fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 2. Administrator informuje, że:
  a) dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. Konkursu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Konkursu,
  b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona poprzez podanie danych osobowych w formularzu, o którym mowa w §6 ust. 2 niniejszego regulaminu,
  c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie,
  d) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 3. Uczestnikowi oraz Zgłaszającemu przysługuje:
  a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania, a w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
  f) w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane Uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w niniejszym Konkursie polega na zaakceptowaniu postanowień klauzuli RODO i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zgłoszenie do Konkursu oraz zaznaczenie właściwej odpowiedzi w specjalnie utworzonym do tego dostępnym pod adresem: …., który zamieszczony będzie wraz z ogłoszeniem konkursowym na platformie Facebook, co potwierdzone zostanie również w wiadomości wysłanej na adres mailowy: marketing@doms.com.pl.

§9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik oświadcza, że nadesłana przez Zgłaszającego odpowiedź/ fotografia jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu lub zdjęcia, w tym prawo do zgłoszenia go w konkursie.
 3. Z chwilą zgłoszenia pracy w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora, całość majątkowych praw autorskich do pracy, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet);
 4. Organizator uzyskuje prawo do dokonywania zmian i modyfikacji pracy, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.


§10.
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, można zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie kwestii formalnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności jego zgodności z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Zgłaszającego oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana wiadomością prywatną na stronę Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook lub na adres mailowy
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie
 6. O wyniku reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany w sposób tożsamy do sposobu zgłoszenia.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2024 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://hyrny.pl/regulamin_tatrzanska_przygoda/ oraz na profilu Organizatora na platformie Facebook: https://www.facebook.com/HyrnyZakopane
 4. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z DOMS sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e – mail marketing@doms.com.pl lub też pod numerem telefonu 511 828 654 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.
 5. Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

  © Ośrodek Hyrny 2024

  Created by:jointsystem